Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti PNC s.r.o., so sídlom Harmincova 1/B, Bratislava 841 01, Slovenská republika, IČO : 45 641 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 66439/B (ďalej len „VOP“).

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

 1. Vyplnením objednávkového formulára „Zadávanie dopytu“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na www.pnc.sk.

 1. Kupujúci rovnako akceptuje VOP v prípade, ak na základe telefonickej alebo emailovej objednávky, emailom potvrdí cenovú ponuku predávajúceho, ktorej súčasťou sú tieto VOP uverejnené na stránke www.pnc.sk .

 1. Spoločnosť PNC s.r.o. ako predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej stránky www.pnc.sk (ďalej len „obchod“).

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 1. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom www.pnc.sk, uhradila kúpnu cenu a obdržala emailové oznámenie o zadaní produktov do tlače. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a  VOP.

 1. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Zadávanie dopytu“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

 1. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 1. Produktom sa rozumie digitálna tlač najmä nie však výlučne samolepiacich etikiet na základe požiadavky kupujúceho a možností v zmysle objednávky.

 1. Prevádzka predávajúceho ako aj odberné miesto na prevzatie/odovzdanie produktu sa nachádza na adrese: Harmincovej 1/b 841 01 Bratislava.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Zadávanie dopytu“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

 1. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný do výroby/tlače.

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

 1. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Zadávanie dopytu“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 1. V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej úhrady súvisiacich s administratívnymi prácami v sume 20 EUR.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na stránke predávajúceho www.pnc.sk. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 1. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

 1. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

 1. Základným platidlom je mena euro.

IV. Dodanie produktov

 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt.

 1. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 7 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej požiadavky (najmä nie však výlučne požiadavka špeciálneho výseku, špeciálnych dokončovacích procesov, špeciálnej suroviny) sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke.

 1. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

 1. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

 1. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

 2. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

 1. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

 1. Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím prokutu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci  zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

V. Prevzatie produktu

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

 1. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti prevziať produkt ako aj nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

 1. Nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom doručovaní.

VI. Prepravné

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.

 1. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia produktu, nakoľko predmetom kúpnej zmluvy sú v každom jednom prípade výlučne produkty zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a ide o produkty určené osobitne pre jedného konkrétneho kupujúceho, ktoré vzhľadom na ich vlastnosti nemožno vrátiť (na uvedené VOP sa aplikuje § 12 ods. 5 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji).

 1. Odstúpenie od zmluvy musí byť realizované na základe písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy (doporučenou listovou zásielkou).

 1. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Zadávanie dopytu“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

 1. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

 1. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady produktu ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim za účelom realizácie tlače.

 1. Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky.

 1. Predávajúci nezodpovedá za chyby v obsahu dodaných podkladov, nevykonáva žiadnu grafickú či textovú korektúru. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

 1. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov, ktoré sú výsledkom tlače a podkladov dodaných kupujúcim.

 1. Kupujúci je povinný dodať podklady k vyhotoveniu produktu v stave a kvalite, v akom požaduje vyhotovenie výsledného produktu podľa požiadaviek zhotoviteľa a ešte pred ich odoslaním tieto skontrolovať.

 1. Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov.

 1. Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

 1. V prípade, ak predávajúci predsalen zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny pokiaľ už predávajúccemu nevznikli s realizáciou náklady. Tieto budú odrátané z už zaplatenej kúpnej ceny, resp. V prípade, že ešte nebola zaplatená kúpna cena tak budú faktúrevané v zmysle schválenej CP.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný skúmať súlad výsledného produktu s pohľadu jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne či tento neporušuje akékoľvek práva tretích osôb.

 1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho.

 1. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 1. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný. Maximálny úbytok môže byť v množstve 5% z dodaného objemu. V prípade vrátenia menšieho objemu sa má za to, že tovar nevykazoval žiadne vady brániace použitiu a kupujúci nemá nárok na uznanie reklamácie.

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára, požiadania o vypracovanie Cenovej ponuky, vyhotovenie faktúry za odobratý tovar berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a oboznámil sa s VOP predávajúceho. Súčasne udeľuje súhlas, aby jeho osobné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, telefónny kontakt, e-mailová adresa a iné) boli spracovávané v rozsahu potrebnom k plneniu povinností uložených predávajúcemu v súvislosti so zhotovením a dodaním objednaného produktu a na druhej strane v súvislosti s nárokom predávajúceho na úhradu kúpnej ceny zo strany kupujúceho. Kupujúci tento súhlas na spracovanie a použitie jeho osobných údajov udeľuje na dobu nevyhnutnú a potrebnú pre realizáciu všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.Kupujúci zároveň súhlasí, aby bol informovaný o novinkách a výrobkoch predávajúceho emailom, poštou, alebo inými obvyklými spôsobmi. Tento súhlas môže odvolať len v prípade, ak by boli tieto údaje spracovávané na iný ako uvedený účel. Poprípade písomným vysloveným nesúhlasom so zasielaním noviniek a informácií predávajúceho.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.pnc.sk.

Znenie účinné od 16.04.2016